22 | 02 | 2018
Про факультет
Кафедри
Навчальна робота
Наукова робота
Студенту
Абітурієнту
Вхід/Реєстрація

Публікації 

Publications

2016 рік 

Монографії


1. Прокопів В.В. Точкові дефекти кадмій, станум та плюмбум телуридів : монографія / [під заг. ред. Прокопів В.В.], В.В. Прокопів, І.В. Горічок, В.В. Прокопів (мол.), Л.В. Туровська // Івано-Франківськ : Супрун В.П., – 2016. – 248 с.

 

Навчальні посібники

1. Прокопів В.В. Фізика і технологія тонких плівок: навчальний посібник / Володимир Васильович Прокопів.// – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2016. – 252 с.

 

Статті

1. Prokopiv V.V. Quasichemical modelling of defect subsystem of tin telluride crystals / V.V. Prokopiv, L.V. Turovska, L.I. Nykyruy, I.V. Horichok // Chalcogenide Letters. – 2016. – V. 13, No. 7. – P. 309–315. (Scopus)

 

2. Freik D.M. Thermoelectric properties of bismuth-doped tin telluride SnTe:Bi / D.M. Freik, S.I. Mudryi, I.V. Gorichok, V.V. Prokopiv, O.M. Matkivsky, I.O. Arsenjuk, O.S. Krynytsky, V.M. Bojchyk // Ukr. J. Phys. –2016. – V.6, No.2. –P.155-159

 

3. Nykyruy L.I. Thermodynamic Parameters of Lead Sulfide Crystals in the Cubic Phase / L.I.Nykyruy, T.O. Parashchuk, B.P. Volochanska // Chalcogenide Letters. – 2016.–V.6. – P. 239–245 (Scopus)

 

4. Horichok I.V. Thermodynamics of Defect Subsystem in Zinc Telluride Crystals / I.V. Horichok, L.I. Nykyruy, T.O. Parashchuk, S.D. Bardashevska and M.P. Pylyponuk // Modern Physics Letters B. – 2016. – 1650172. P.1-10 (Scopus)

 

5. Horichok I. Phase Content and Thermoelectric Properties of the Optimized / I Horichok, R Ahiska, D Freik, L Nykyruy, S Mudry, O Matkivskiy, T Semko // Journal of Electronic Materials, – 2015. Doi: 10.1007/s11664-015-4122-9 (Scopus)

 

6. Горiчок I.В. Енергiї утворення вакансiй у напiвпровiдниках, одержанi напiвемпiричними методами / I.В. Горiчок, Г.Я. Гургула, В.В., Прокопiв, М.А. Пилипонюк. // УФЖ. –2016. –Том 61, №11, – С.997-1012. (Scopus)

 

7. Parashchuk T.O. Thermodynamic parameters of lead sulfide crystals in the cubic phase/ T.O. Parashchuk, A.V. Zagorodnyuk, L.I. Nykyruy, B.P. Volochanska, T.M. Mazur // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – 2016, –V.3, No. 1. – P.15-22.

 

8. Ahiska R. The thermoelectric solar panel / R. Ahiska, L.I. Nykyruy, G. Omer, G.D. Mateik // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. –2016, –V.3, No.1.–P. 9-14

 

9. Saliy Y.P. Statistics of nano-objects characteristic son the surface of PbTe: Bi condensate deposited on ceramic / Y.P. Saliy, M.A. Ruvinskiy, L.I.Nykyruy // Modern Physics Letters B. (Scopus) (подана до друку)

 

10. Рувінський М.А. Вплив ефектів розмірності на термоелектричні властивості тонких плівок PbTe / М.А. Рувінський, О.Б. Костюк, Б.С. Дзундза // Журнал нано- та електронної фізики. – 2016. – Т.8, №2.– С. 02051-1–02051-6 (імпакт-фактор)

 

11. Рувінський.А. Кінетичні ефекти, обумовлені флуктуаціями товщини квантового напівпровідникового дроту / М.А. Рувінський, Б.М. Рувінський, О.Б. Костюк. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, №1. – С. 7-10.

 

12. Салій Я.П. Габітус, симетрія і орієнтація поверхневих структур парофазних конденсатів SnTe:Bi на ситалі / Я.П. Салій, Н.І. Бушков, І.С. Биліна, В.І. Маковишин. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, №1. – С. 65-69.

 

13. Горічок І.В. Структура і властивості матеріалів на основі систем Ag-Pb-Sb-Te з високою термоелектричною добротністю / І.В. Горічок, Л.І. Никируй, М.О. Галущак, М.А. Лоп'янко, Т.О. Семко, О.Л. Соколов. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, №1. – С. 114-128.

 

14. Лоп'янко М.А. Термоелектричні властивості легованого сріблом плюмбум телуриду / М.А. Лоп'янко, С.І. Мудрий, С.В. Оптасюк, Т.О. Семко, Т.С. Люба, Г.Д. Матеїк, І.В. Горічок, Я.С. Яворський. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, № 2. – С. 188-192.

 

15. Дзундза Б.С. Товщинні залежності термоелектричних параметрів тонких плівок на основі сполук LAST / Б.С. Дзундза, О.Б. Костюк, В.І. Маковишин. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, № 2. – С. 368-371.

 

16. Цимбалюк Т. П. Інженерія точкових дефектів та механізми утворення твердих розчинів системи PbTe-CdTe / Т.П. Цимбалюк. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, № 2. – С. 375-380.

 

17. Рувінський М.А. Вплив поверхні на розсіювання носіїв струму і кінетичні ефекти в плівках n-PbTe / М.А. Рувінський, О.Б. Костюк, Б.С. Дзундза, В.І. Маковишин, А.В. Лисак // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, № 4. – (подано до друку).

 

18. Горічок І. В. Синтез і термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe-SnTe / І.В. Горічок, Л.І. Никируй, М.О. Галущак, С.І. Мудрий, Т.О. Семко, О.М. Матківський, І. Гатала. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, № 4. – (подано до друку).

 

19. Прокопів В.В. Енергії заміщення аніонів та катіонів у кадмій та цинк телуридах / В.В. Прокопів, М.С. Пилипонюк, В.М. Бойчук, Г.Д. Матеїк, І.В. Горічок.// Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, № 4. – (подано до друку).

 

20. Салій Я.П. Особливості розподілу нанооб'єктів на поверхні парофазних конденсатів напівпровідників IV-VI / Я.П. Салій, М.А. Рувінський, Л.І. Никируй, // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т.17, №4. – (подана до друку)

 

21. Biletskyi Ya.S. . Use OF Multiple Linear Regression for the Prediction of Thermal Regime Of Wells / Ya.S. Biletskyi, K.O. Burak, O.K. Burak, V. Prokopiv, L. Turovska. // Фізика і хімія твердого тіла – 2016. – Т. 17, № 4. – (подано до друку).

 

22. Салій Я.П. Вплив технологічних факторів отримання на морфологію поверхні та електричні властивості плівок PbTe легованих Bi / Я.П. Салій, Б.С. Дзундза , І.С. Биліна, О.Б. Костюк // «Нано- і електронна фізика» – 2016. – Т. 8, №2. – С. 02045-1 – 02045-6.

 

23. Рувінський М.А. Вплив технологічних факторів отримання на морфологію поверхні та електричні властивості плівок PbTe легованих Bi / М.А. Рувінський, О.Б. Костюк, Б.С. Дзундза // «Нано- і електронна фізика» – 2016. – Т. 8, №2. – С. 02051-1 – 02051-6.

 

24. Салий Я.П. Решетки поверхностных нанокластеров SnTe на ситалле / Я.П. Салий, Н.И. Бушков, И.С Былина //Физика низких температур. Харков, – 2016. (подана до друку)

 

25. Салій Я.П. Електрофізичні властивості та морфологія поверхні осаджених на ситалі та слюді плівок SnTe легованого Sb / Я.П. Салій, Н.І. Бушков // Журнал нано - та електронної фізики, Сумський державний університет, Суми, –2016.

 

26. Лоп'янко М.А. Термоелектричні властивості легованого сріблом плюмбум телуриду / М.А. Лоп'янко, С.І. Мудрий, С.В. Оптасюк, Т.О. Семко, Т.С.Люба, Г.Д. Матеїк, І.В. Горічок, Я.С. Яворський // Фізика і хімія твердого тіла. –2016. – Т. 17, № 2. – с. 188-191.

 

Тези доповідей конференцій 

1. Ruvinskii M.A. Size effects in profiles of thermoelectric parameters in thin films PbTe/ M.A. Ruvinskii, O.B. Kostyuk, B.S. Dzundza, V.I. Makovyshyn, B.P. Volochanska// IX International Conference on Topical Problem of Semiconductor Physics – 16-20 травня 2016р., Івано-Франківськ, Україна – С. 27.

2. Костюк О.Б. Вплив легування на електричні властивості парофазних конденсатів на основі SnTe/ О.Б. Костюк, Б.C. Дзундза, В.І Маковишин, Н.І. Бушков// 7-ма Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (SEMST-7) – 30 травня-3 червня 2016р., Одеса, Україна – С. 183.

 

3. Костюк О.Б. Прояв розмірних ефектів в профілях електричних параметрів плівок n-PbTe/ О.Б. Костюк, Б.C. Дзундза // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників "Лашкарьовські читання 2016" з міжнародною участю – 6-8 квітня 2016р., Київ, Україна – С. 30-31.

 

4. Volochanska B.P. Lead chalcogenides semiconductor crystals: modeling and thermodynamic properties / B.P. Volochanska, T.O. Parashchuk, L.I. Nykyruy, R.I. Hrytsak // Conference of Young scientists in field of semiconductor physics, "Lashkarev reading 2016" with international participation, April 6-8, 2016, Kyiv, Ukraine, 90.

 

5. Nykyruy L. Thermoelectric Composites on the base of PbTe with Nanoinclusions (Ag, ZnO) / L. Nykyruy, I. Horichok, V. Prokopiv, O. Matkivsky, R. Ahiska // 7thInternational R&D Conference "Sensor Electronics and microsystem technologies" (SEMST-7), May 30 – June 3, 2016, Odesa, Ukraine 118.

 

6. Volochanska B.P. Thermodynamic Parameters of Lead Chalcogenide Crystals in the Cubic Phase. / B.P. Volochanska, T.O. Parashchuk, L.I. Nykyruy, V.M. Boychuk, T.P. Vintonyak, R.I. Hrytsak, J.R. Zapukhlyak. // 7th International Scientific and Technical Conference "Sensors Electronics and Microsystem Technologies" (SEMST-7) – 30 травня – 3 червня 2016р., Одеса, Україна – С. 124.

 

7. Салій Я.П. Електрофізичні властивості та морфологія поверхні осаджених на ситалі та слюді плівок SnTe легованого Sb / Я.П. Салій, Н.І. Бушков // Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи. – ЛНТУ, м. Луцьк, – 2016. – С.9

 

8. Галущак М.О. Ефективні термоелектричні матеріали на основі твердих розчинів системи PbTe-SnTe / М.О. Галущак, М.А. Лоп'янко, Т.О. Семко, Н.І. Максим'юк, І.В. Горічок. // 7-ма Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (SEMST-7) – 30 травня-3 червня 2016р., Одеса, Україна – С. 134.

 

9. Лоп'янко М.А. Термоелектричні властивості легованого сріблом плюмбум телуриду / М.А. Лоп'янко, Т.О.Семко, Р. М. Лещій // VII Українська Наукова Конференція З Фізики Напівпровідників. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, – 26-30 вересня, м. Дніпро, Україна – С.436-437.

 

10. Prokopiv V.V. Thermodynamics of defect sub-system in zinc telluride crystals / V.V. Prokopiv, I.V. Horichok , T.O. Parashchuk, M.A. Pylyponyuk // Abstract book «IX International conference on topical problems of semiconductor physics», Truskavets, Ukraine, may 16-20, 2016. P.65-66.

 

11. Прокопів В.В. Напівемпіричні енергії утворення вакансій у напівпровідниках / В.В. Прокопів, І.В. Горічок, М.А. Пилипонюк, Г.Д. Матеїк, // IV Міжнародна науково–практична конференція "Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка ", НМІТФ-2016. 26 - 28 травня 2016 р., м. Кременчук, Україна. с.165.

 

12. Волочанська Б.П. Напівпровідникові кристали плюмбум халькогенідів: моделювання та термодинамічні властивості / Б.П. Волочанська, Т.О. Паращук, Л.І. Никируй, Р.І. Грицак // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2016», м. Київ, –6-8квітня 2016року.

 

13. Nykyruy L. DFT Calculations of Thermodynamic Properties of II-VI and Crystals / L. Nykyruy, T. Parashchuk, B. Volochanska // EMN Meeting on Computation and Theory/. –2016. Las Vegas, USA. 9-14 October 2016.

 

14. Прокопів В.В. Квазіхімічне моделювання дефектної підсистеми кристалів станум телуриду / В.В. Прокопів, Л.В. Туровська, Л.І. Никируй, М.А. Лоп'янко // VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, м. Дніпро. – 26-30 вересня 2016. – с. 421-422.

 

15. Прокопів В.В. Дефектна підсистема і кристалографічна модель камфорної дії домішки вісмуту у плюмбум та станум телуридах / В.В. Прокопів, Л.В. Туровська, В.М. Бойчук, І.В.Малярська // IV Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка». – м. Кременчук. – 26-28 травня 2016. – с.145-146.

 

16. Бардашевська С.Д. Область гемогенності і дефектна підсистема у кристалах цинк телуриду / С.Д. Бардашевьска, І.М.Будзуляк, І.В. Горічок // VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. –2016. м. Дніпро. – 26-30 вересня 2016. – с. 304- 305.

 

17. Туровська Л.В. Квазіхімічне моделювання дефектної підсистеми тонких плівок станум телуриду / Л.В. Туровська, І.О. Арсенюк, М.А. Пилипонюк, М.С.Сенів, В.В. Прокопів // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи». –2016. м. Луцьк.– 28-29 жовтня 2016р. – с.190-192.

 

18. Губанов А.О. Термоелектричні властивості PbTe:Ag / А.О. Губанов, І.В. Ткачук, Ц.А. Крисько, Д.М. Мазяр, Т.С. Люба, О.М. Рачковський. // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи». –2016. м. Луцьк.– 28-29 жовтня 2016р. – с.106-109.

 

19. Горічок І.В. Термоелектричні властивості легованого вісмутом станум телуриду SnTe:Bi / І.В. Горічок, М.А. Лоп'янко, С.А. Гайдай, В.Р. Балан // Матеріали VIIIміжнародної наукової конференції «Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали», – 2016. м. Луцьк, Україна. –1-4 квітня 2016. –С95-97.

2015 рік 

 1. Scientific publications (in peer-reviewed journals)

  1. Bylina I.S. Mechanisms of Structure and Thermoelectric Properties of Vapor-Phase Condensates Solid Solution PbTe–Bi2Te3 on Ceramics / Physics and Chemistry of Solid State, 2015, 16(1), 83-92 
  http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/pcss/indexeng.htm

  2. Freik D.M., Volochanska B.P., Parashchuk T.O. Thermodynamic Parameters of PbTe Crystals: DFT-Calculations / Physics and Chemistry of Solid State, 2015, 16(1), 28-33. 
  http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/pcss/indexeng.htm

  3. Saliy Ya.P. Crystallographic Features of Nanostructures SnTe on Polyimide / Physics and Chemistry of Solid State, 2015, 16(1), 79-82.
  http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/pcss/indexeng.htm

  4. Freik D.M., Dzundza B.S., Kostyuk O.B., Makovyshyn V.I., Yavorskiy R.S. Surface Layers and Thermoelectric Properties of Vapor-Phase Condensation LAST Pb18Ag2-xSbxTe20 on Mica / Physics and Chemistry of Solid State, 2015, 16(1), 93-97
  http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/pcss/indexeng.htm

  5. Gorichok I.V., Fochuk P.M., Verzhak Ye.V., Parashchuk T.O., Freik D.M., Panchuk O.E., Bolotnikov A.E., James R.B.. Compensation mechanism of bromine dopants in cadmium telluride single crystals / Journal of Crystal Growth. – 2015. –V. 415. pp. 146–151.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024814007647

  6. Freik D.М., Horichok I.V., Krynytskiy O.S., Mateik G.D., Krysjkov C.A., Mudryi S.I. Thermoelectric Material Science of Solid Solutions PbTe-Bi2Te3, PbTe-Sb2Te3 / Physics and Chemistry of Solid State, 2015, 16(1), 635-642.
  http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/pcss/indexeng.htm

  7. Freik D.M., Mudriy S.І., Kriskov Ts.A., Gorіchok І.V., Matkіvsky O.M., Semko T.O Synthesis and Properties of Highly Efficient Thermoelectric Materials Based on Lead Telluride with Antimony and Silver Impurity / Physics and Chemistry of Solid State, 2015, 16(1), 49-54.
  http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/pcss/indexeng.htm

   Patents

   Patent of Ukraine on utility model N 97315. Freik D.M., Dzundza B.S., Makovyshyn V.I., Arsenyuk I.A. Method of the receiving of thin-film thermoelectric material on the base of p-SnTe:Bi on mica substrate. Registration number u 2014 09929. Date of activity: March 10, 2015.

  1. Patent of Ukraine on utility model N 97316. Freik D.M., Dzundza B.S., Matkivskiy O.M., Tkachuk A.I. Method of improving the thermoelectric properties of doped p-type SnTe bismuth-based thin films. Registration number u 2014 09930. Date of activity: March 10, 2015.
  2. Patent of Ukraine on utility model N 97317. Freik D.M., Dzundza B.S., Kostyuk O.B., Makovyshyn V.I. Method of the receiving of semiconductor structures p-SnTe:Bi on ceramic substrates. Registration number u 2014 09931. Date of activity: March 10, 2015.
  3. Patent of Ukraine on utility model N 97318. Freik D.M., Dzundza B.S., Nykyruy L.I.. Mezhylovska L.Y. Method of the receiving of semiconductor thin film structures p-SnTe:Bi with improving thermoelectrical power. Registration number u 2014 09932. Date of activity: March 10, 2015.

   Presentations in other journals or at conferences; articles in newspapers; web-site, etc.

  1. Volochanska B.P. Quantum-Chemistry Calculation of Temperature Dependence of Heat Capacity of the Cadmium Chalkogenide Crystals CdX (S, Se, Te). ІІІ Ukrainian Science Conference of Young Scientists and Students «Physics and Chemistry of Solids: State of Art, Achievements and Prospects». Conference Materials, Lutsk, Ukraine; October 24–25, 2014, 127-130.
  2. Matkivskiy O.M., Arsenyuk I.O. Physical and Cheical Properties of Tin Telluride doped by Bismuth  SnTe:Bi. ІІІ Ukrainian Science Conference of Young Scientists and Students «Physics and Chemistry of Solids: State of Art, Achievements and Prospects». Conference Materials, Lutsk, Ukraine; October 24–25, 2014, 103-104.
  3. Freik D.M., Dzundza B.S., Javorskij J.S., Bylina I.S., Potyak V.Y. Low-Dimension IV-VI Thermoelectric Materials: Technology, Structure and properties / 6th International Science-Technical Conference «Sensor Electronics and Microsystems Technology» (SEMST-6). Conference Materials. Odesa, Ukraine, September 29 – October 03, 2014, С.202.
  4. Freik D.M., Nykyruy L.I., Bylina I.S., Chavjak I.I., Mezhylovska L.Y., Makovyshyn V.I. Vapor-Phase Nanocondencates PbTe, and SnTe: Receiving, Structure and Properties / Open School – Conference for NIS «Ultra-Disperse and Nanostructure Materials». Conference Materials. Ufa, Russia, October 6-10, 2014, С. 97.
  5. Bylina I.S., Marusyak V.B. Nanostructure Formations in Vapor Phase Condencates on the Base of Lead Telluride. ІІІ Ukrainian Science Conference of Young Scientists and Students «Physics and Chemistry of Solids: State of Art, Achievements and Prospects». Conference Materials, Lutsk, Ukraine; October 24–25, 2014, 72-73.

2014 рік 

 1. Ahiska R., Freik D., Parashchuk T., Gorichok I. Quantum chemical calculations of the polymorphic phase transition temperatures of ZnS, ZnSe, and ZnTe crystals // Turkish Journal of Physics – 2014. –№38. – С. 125-129.
 2. Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Яворський Я.С., Люба Т.С., Матківський О.М. Явища переносу у парофазних конденсатах PbTe-Bi2Te3 на поверхні слюди // Хімія, фізика та технологія поверхні – 2014. – Т. 5. № 1. – С. 82-88.
 3. Parashchuk T.O., Freik N.D., Fochuk P.M. DFT-Calculations of Thermodynamic Parameters of ZnTe, ZnSe, ZnS Crystals // Physics and Materials Chemistry – 2014. – V. 2, № 1. – P. 14-19.
 4. Фреїк Д.М., Криницький О.С., Матківський О.М. Композитні термоелектричні матеріали з нановключеннями: сучасний стан і перспективи (огляд) // Матеріали для сенсорів – 2014. – T. 10, № 4. – С. 60-80.
 5. Криницький О.С. Термоелектричні композитні матеріали на основі легованого плюмбуму телуриду (огляд) // Фізика і хімія твердого тіла – 2014. – Т. 15, №1. – С. 7-19.
 6. Фреїк Д.М., Паращук Т.О., Волочанська Б.П., Рехтета М.А., Дінжос Р.В. Термодинамічні параметри сфалеритних кристалів CdS у представленні квантової хімії // Фізика і хімія твердого тіла – 2014. – Т. 15, №1. – С. 48-53.
 7. Дзумедзей Р.О., Никируй Л.І., Борик В.В., Бандура Ю.В., Гевак Т.П. Термоелектрична ефективність твердих розчинів PbTe1-xSex у широкому температурному інтервалі 300-800 К // Фізика і хімія твердого тіла – 2014. – Т. 15, №1. – С. 54-57.
 8. Салій Я.П., Фреїк Д.М., Биліна І.С., Фреїк І.М. Орієнтаційні аспекти та прості кристалографічні форми наноструктур у плівках PbTe:Bi на ситалі // Фізика і хімія твердого тіла – 2014. – Т. 15, №1. – С. 85-91.
 9. Салій Я.П., Котик М.В. Моделюваня процесів росту наноструктур методом Монте-Карло // Фізика і хімія твердого тіла – 2014. – Т. 15, №1. – С. 98-106.
 10. Фреїк Д.М., Матеїк Г.Д., Яворський Я.С., Шімко Г.М. Структура, оптичні та термоелектричні властивості парофазних конденсатів PbTe:Sb/(0001) слюда // Фізика і хімія твердого тіла – 2014. – Т. 15, №1. – С. 112-119.
 11. Дзундза Б.С., Чав’як І.І., Межиловська Л.Й., Костюк О.Б. Приповерхневі шари і термоелектричні властивості тонких плівок станум телуриду // Фізика і хімія твердого тіла – 2014. – Т. 15, №1. – С. 120-122.
 12. Чав’як І.І., Межиловська Л.Й., Маковишин В.І., Прокопів В.В. Термоелектричні властивості і дефектна підсистема парофазних конденсатів станум телуриду на ситалових підкладках // Фізика і хімія твердого тіла – 2014. – Т. 15, №1. – С. 123-129.
 13. Левкун М.П. Фізико-хімічні властивості і кристалохімічні механізми легування кристалів ZnSe перехідними елементами Co, Ni // Фізика і хімія твердого тіла – 2014. – Т. 15, №1. – С. 147-154.
 14. Биліна І.С. Топологія та механізми зародження і росту парофазних конденсатів PbTe:Bi (Sb) // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2014» – 2-4 квітня 2014 р., Київ, Україна – C. 48-50.
 15. Потяк В.Ю., Юрчишин І.К., Юрчишин Л.Д. Термоелектричні властивості наноструктур PbS, PbSe, РbТе // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2014» – 2-4 квітня 2014 р., Київ, Україна – C. 72-74.
 16. Фреїк І.М. Орієнтаційні особливості та прості кристалографічні форми тонких плівок PbTe:Ві на ситалі // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2014» – 2-4 квітня 2014 р., Київ, Україна – C. 81-82.
 17. Чав’як І.І. Точкові дефекти і термоелектричні властивості парофазних конденсатів SnTe // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2014» – 2-4 квітня 2014 р., Київ, Україна – C. 85-87.
 18. Люба Т.С. Оптичні властивості тонких плівок PbTe:Bi // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2014» – 2-4 квітня 2014 р., Київ, Україна – C. 95-97.
 19. Волочанська Б.П. DFT-розрахунок термодинамічних параметрів сфалеритних фаз кадмій халькогенідів // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2014» – 2-4 квітня 2014 р., Київ, Україна – C. 137-139.
 20. Соколов О.Л. Явища переносу в епітаксіних двошарових структурах на основі плюмбуму телуриду // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2014» – 2-4 квітня 2014 р., Київ, Україна – C. 153-155.
 21. Криськов Ц.А., Люба Т.С., Оптасюк С.В., Рачковський О.М., Циканюк Б.І. Вплив Ві на термоелектричні параметри Gex-1BixTe // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2014» – 2-4 квітня 2014 р., Київ, Україна – C. 169-170.
 22. Арсенюк І.О., Криськов Ц.А., Фреїк Д.М. Дослідження термоелектричних властивостей і домінуючих дефектів у кристалах системи Sn-Bi-Te // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2014» – 2-4 квітня 2014 р., Київ, Україна – C. 174-176.
 23. Бардашевська С.Д., Годлевська М.А., Семкою Т.О. Формування дефектної підсистеми кристалів цинк телуриду в умовах двотемпературного відпалу // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2014» – 2-4 квітня 2014 р., Київ, Україна – C. 177-179.
 24. Дзундза Б.С., Гатала І.Б., Матеїк Г.Д. Міжзеренні межі і електричні властивості тонких плівок твердих розчинів PbTe–Bi2Te3 // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2014» – 2-4 квітня 2014 р., Київ, Україна – C. 183-185.
 25. Дзундза Б.С., Костюк О.Б., Калька О.Ю. Термоелектричні властивості приповерхневих шарів тонких плівок станум телуриду // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2014» – 2-4 квітня 2014 р., Київ, Україна – C. 188-190.
 26. Криницький О.С. Термоелектричні властивості легованих структур на основі PbTe // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2014» – 2-4 квітня 2014 р., Київ, Україна – C. 191-193.
 27. Левкун М.П. Механізми легування, точкові дефекти та фізико-хімічні властивості кристалів ZnSe:Fe(Cr) // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2014» – 2-4 квітня 2014 р., Київ, Україна – C. 196-198.
 28. Маковишин В.І. Термоелектричні властивості парофазних конденматів SnTe–Bi // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2014» – 2-4 квітня 2014 р., Київ, Україна – C. 199-201.
 29. Матківський О.М. Синтез і термоелектричні властивості композитів PbTe з нановключеннями // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2014» – 2-4 квітня 2014 р., Київ, Україна – C. 205-207.
 30. Яворський Я.С., Яворський Р.С., Яремків Р.Я., Сенів М.С. Структура і властивості легованих плівок плюмбум телуриду PbTe:Sb(Bi) // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 2014» – 2-4 квітня 2014 р., Київ, Україна – C. 216-217.
 31. Криськов Ц.А., Люба Т.С., Оптасюк С.В., Рачковський О.М., Циканюк Б.І. Пристрій для експрес-оцінки термоелектричних параметрів напівпровідникових сполук // XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» – 25-28 березня 2014 року, Київ, Україна – С. 18-19.
 32. Арсенюк І.О. Кристалоквазіхімічний опис нестехіометричних дефектів телуриду олова // XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» – 25-28 березня 2014 року, Київ, Україна – С. 113-114.
 33. Bandura Yu.V., Gevak T.P., Dzumedzey R.O. Thermoelectric parameters of the solid solution PbTe1-xSex // XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» – 25-28 березня 2014 року, Київ, Україна – С. 125-126.
 34. Бардашевська С.Д., Годлевська М.А. Термодинаміка дефектної підсистеми кристалів цинк телуриду // XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» – 25-28 березня 2014 року, Київ, Україна – С. 127-129.
 35. Биліна І.С., Потяк В.Ю., Соколов О.Л. Орієнтаційні процеси нанокристалітів у парофазних конденсатах CdTe на слюді // XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» – 25-28 березня 2014 року, Київ, Україна – С. 130-131.
 36. Биліна І.С., Фреїк І.М., Марусяк В.Б., Уманців Р.В., Михайлюк В.В. Процеси зародження та механізми росту парофазних структур на основі плюмбум телуриду // XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» – 25-28 березня 2014 року, Київ, Україна – С. 132-132.
 37. Паращук Т.О., Волочанська Б.П., Фреїк Н.Д., Корженевський О.Є. Термодинамічні параметри сфалеритних кристалів CdTe у представленні методу “AB INITIO” // XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» – 25-28 березня 2014 року, Київ, Україна – С. 136-138.
 38. Костюк О.Б., Гатала І.Б., Калька О.Ю. Приповерхневі шари і термоелектричні властивості тонких плівок станум телуриду // XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» – 25-28 березня 2014 року, Київ, Україна – С. 152-154.
 39. Криницький О.С., Матківський О.М., Семко Т.О. Технологія і властивості термоелектричних композитних матеріалів на основі плюмбум телуриду // XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» – 25-28 березня 2014 року, Київ, Україна – С. 155-156.
 40. Криськов Ц.А., Люба Т.С., Оптасюк С.В., Рачковський О.М., Циканюк Б.І. Вплив домішок ві на термоелектричні параметри Ge1-xBixTe // XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» – 25-28 березня 2014 року, Київ, Україна – С. 160-161.
 41. Потяк В.Ю., Чав’як І.І., Юрчишин І.К., Юрчишин Л.Д. Квантово-розмірні осциляційні ефекти термоелектричних параметрів у парофазних наноструктурах IV-VI // XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» – 25-28 березня 2014 року, Київ, Україна – С. 164-165.
 42. Iaseniuc O., Shepel D., Meshalkin A., Harea E., Volodina G., Kryskov Ts., Lyuba T., Rachkovsky O. X-RAY DIFFRACTION, HARDNESS AND YOUNG’S MODULUS STUDIES OF BULK AND THIN FILMS OF (As2Se3)1-x:Snx AND (As4S3Se3)1-x:Snx GLASSES // XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» – 25-28 березня 2014 року, Київ, Україна – С. 166-168.
 43. Чав’як І.І. Термоелектричний парофазний конденсат станум телуриду р-типу: структура і властивості // XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» – 25-28 березня 2014 року, Київ, Україна – С. 175-176.
 44. Яворський Я.С., Маковишин В.І., Яворський Р.С., Яремків Р.Я. Процеси формування, структура і термоелектричні властивості парофазних конденсатів PbTe:Sb(Bi) // XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» – 25-28 березня 2014 року, Київ, Україна – С. 177-178.
 45. Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Межиловська Л.Й. Вплив міжфазних меж на механізми розсіювання носіїв струму у легованих плівках плюмбум телуриду // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2014) – 20–23 травня 2014 р., Кременчук, Україна – С. 143.
 46. Фреїк Д.М., Биліна І.С., Ліщинський І.М. Вплив технологічних факторів парофазного вирощування конденсатів IV-VI на їх морфологічні параметри // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2014) – 20–23 травня 2014 р., Кременчук, Україна – С. 115.
 47. Фреїк Д.М., Горічок І.В., Фочук П.М. Термодинаміка точкових дефектів та їх комплексів у легованих бромом кристалах кадмій телуриду // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2014) – 20–23 травня 2014 р., Кременчук, Україна – С. 144.
 48. Фреїк Д.М., Салій Я.П., Фреїк І.М., Межиловська Л.Й. Орієнтаційні особливості формування наноструктур PbTe:Sb(Bi) на ситалі // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2014) – 20–23 травня 2014 р., Кременчук, Україна – С. 149-150.
 49. Freik D.M., Parashchuk Т.О., Volochanska B.P. DFT-calculation of the thermodynamic parameters of sphalerite II-VI crystal // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2014) – 20–23 травня 2014 р., Кременчук, Україна – С. 108-109.
 50. Фреїк Д.М., Никируй Л.І., Криницький О.С., Матківський О.М. Композити із нановключеннями у термоелектричному матеріалознавстві // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2014) – 20–23 травня 2014 р., Кременчук, Україна – С. 178.
 51. Чав’як І.І. Структура і властивості парофазних конденсатів станум телуриду // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2014) – 20–23 травня 2014 р., Кременчук, Україна – С. 16-17.
 52. Freik D.M., Javorskyj Ya.S., Mateik G.D., Luba T.S. Technology and thermoelectric properties of the films of Pb-Sb(Bi)-Te // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2014) – 20–23 травня 2014 р., Кременчук, Україна – С. 86-87.
 53. Galushchak M.O., Tkachuk A.I., Mateik H.D. Methods for determining of thermal conductivity of thermoelectric materials // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2014) – 20–23 травня 2014 р., Кременчук, Україна – С. 114.
 54. Прокопів В.В., Горічок І.В., Пилипонюк М.А. Квазіхімічний аналіз утворення точкових дефектів у кристалах кадмій телуриду легованого бромом // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2014) – 20–23 травня 2014 р., Кременчук, Україна – С. 147-148.
 55. Фреїк Д.М., Соколов О.Л., Потяк В.Ю. Механізми розсіювання багатошарових епітаксійних структурах IV-VI // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2014) – 20–23 травня 2014 р., Кременчук, Україна – С. 180-181.
 56. Левкун М.П., Бойчук В.М. Спектри люмінесценції та дефектна підсистема легованих кристалів ZnSe:Co(Ni) // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2014) – 20–23 травня 2014 р., Кременчук, Україна – С. 65-66.
 57. Фреїк Д.М., Горічок І.В., Мудрий С.І., Криськов Ц.А., Криницький О.С., Матківський О.М. Синтез, структура і властивості термоелектричних напівпровідникових сплавів систем Pb-Sb-Te, Pb-Bi-Te // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2014) – 20–23 травня 2014 р., Кременчук, Україна – С. 145.
 58. Яворський Я.С., Маковишинн В.І., Арсенюк І.О. Термоелектричні властивості легованих вісмутом плівок станум телуриду // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2014) – 20–23 травня 2014 р., Кременчук, Україна – С. 161-162.
 59. Фреїк Д.М., Межиловська Л.Й. Стратегія і тактика у термоелектричному матеріалознавстві // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2014) – 20–23 травня 2014 р., Кременчук, Україна – С. 151-152.

2013 рік 

 1. Dmytro Freik, Rasit Ahiska, Igor Gorichok, Lyubomyr Nykyruy, Natalia Dykun, Kivilcim Aktas, Selim Acar and Gunay Ahiska. Synthesis and Analyses of Thermoelectric Lead Telluride // Journal of Materials Science and Engineering B 3 (1) (2013) 32-39.
 2. Лоп’янко М.А. Дорогому Вчителеві професору Дмитру Фреїку // Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. – Т. 14, №2. – С. 259.
 3. Фреїк Д.М., Лоп’янко М.А. Наноструктуровані термоелектричні матеріали: проблеми, технології, властивості (огляд) // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 280-299.
 4. Фреїк Д.М., Галущак М.О., Криницький О.С., Матківський О.М. Нові термоелектричні нанокомпозитні матеріали (огляд) // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 300-316.
 5. Галущак М.О., Ральченко В.Г., Ткачук А.І., Фреїк Д.М. Методи вимірювання теплопровідності масивних твердих тіл і тонких плівок (огляд) // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 317-345.
 6. Паращук Т.О., Чобанюк В.М., Фреїк Н.Д. Термодинамічні властивості кристалів цинк селеніду: квантово-хімічний розрахунок // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 346-352.
 7. Горічок І.В., Юрчишин Л.Д., Маковишин В.І. Термодинаміка точкових дефектів у легованих вісмутом кристалах германій телуриду GeTe:Bi // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 353-357.
 8. Туровська Л.В., Бойчук В.М., Борик В.В. Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості кристалів у системі Pb-Ga-Te // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 358-369.
 9. Гургула Г.Я., Вадюк М.П., Бойчук В.М., Вінтоняк Т.П. Кристалохімія дефектів у легованих кобальтом кристалах цинк селеніду ZnSe:Co // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 370-373.
 10. Прокопів В.В., Волочанська Б.П., Межиловська Л.Й. Квазіхімічний опис власних точкових дефектів самолегованого цинк телуриду ZnTe:Te // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 374-377.
 11. Фреїк Д.М., Горічок І.В., Бардашевська С.Д., Гургула Г.Я. Термодинаміка дефектної підсистеми кристалів цинк телуриду // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 378-382.
 12. Фреїк Д.М., Никируй Л.І., Дзумедзей Р.О., Возняк О.М., Лисак А.В. Оптимізація термоелектричної добротності кристалічних плюмбум халькогенідів PbX (X = S,Se,Te) // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 383-389.
 13. Фреїк Д.М., Дзумедзей Р.О., Горічок І.В., Никируй Л.І., Мудрий С.І. Термоелектричні властивості і кристалоквазіхімія легованого стибієм плюмбум телуриду // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 390-394.
 14. Рувінський Б.М., Рувінський М.А. Комплекси власних дефектів з киснем у плівках PbTe // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 395-399.
 15. Салій Я.П., Фреїк І.М. Самоорганізація періодичних наноструктур точкових дефектів у плівках IV-VI при термічному осадженні // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 400-403.
 16. Никируй Р.І., Потяк В.Ю., Соколов О.Л. Параметри газодинамічного потоку пари ZnS, CdS, PbS // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 404-409.
 17. Малашкевич Г.Е., Межиловська Л.Й., Фреїк Д.М., Яворський Я.С. Морфологія поверхні та оптичні властивості наноструктур на основі PbTe // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 410-419.
 18. Соколов О.Л., Салій Я.П., Биліна І.С., Потяк В.Ю. Процеси формування парофазних конденсатів CdTe // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 420-426.
 19. Яворський Я.С. Процеси структуроутворення у парофазних конденсатах PbTe:Sb на ситалі // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 427-435.
 20. Фреїк Д.М., Яворський Я.С., Литвин П.М., Биліна І.С., Ліщинський І.М., Марусяк В.Б. Процеси росту парофазних наноструктур PbTe:Bi на ситалі // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 436-443.
 21. Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Костюк О.Б., Матеїк Г.Д. Приповерхневі шари і електричні властивості структур на основі PbTe:Bi // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 444-446.
 22. Дзундза Б.С., Яворський Я.С., Ткачук А.І., Бандура Ю.В. Вплив міжфазних меж на розсіювання носіїв струму у легованих вісмутом плівках телуриду свинцю // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №2. – С. 447-449.
 23. Фреїк Д.М., Паращук Т.О., Чобанюк В.М. Термодинамічні параметри сфалеритних кристалів цинк халькогенідів: квантово-хімічний розрахунок // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №1. – С. 46-53.
 24. Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Яворський Я.С., Межиловська Л.Й. Вплив поверхні та міжзеренних меж на розсіювання носіїв струму у паро фазних конденсатах твердих розчинів PbTe-Sb2(Bi2)Te3 // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №1. – С. 82-85.
 25. Фреїк Д.М., Туровська Л.В., Яворський Я.С., Бойчук В.М., Андріїшин І.М. Точкові дефекти і фізико-хімічеі властивості кристалів у системі Pb-Sb-Te // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №1. – С. 115-121.
 26. Фреїк Д.М., Криськов Ц.А., Горічок І.В., Люба Т.С., Туровська Л.В., Криницький О.С., Матківський О.М., Яремій І.П. Синтез і термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe-Sb2Te3 // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №1. – С. 137-144.
 27. Фреик Д.М., Салий Я.П., Лищинский И.М., Яворский Я.С. Ориентация и топология парофазных наноструктур CdTe и PbTe // Наноструктуры в конденсированных середах – 2013. – C. 185-190.
 28. Фреик Д.М., Дзундза Б.С., Межиловская Л.И., Яворский Я.С. Межфазные границы и механизмы рассеяния носителей заряда в наноструктурах на основе теллурида свинца // Наноструктуры в конденсированных середах – 2013. – C. 191-196.
 29. Паращук Т.О., Чобанюк В.М., Фреїк Н.Д., Бойчук В.М. Термодинамічні потенціяли сфалеритних кристалів цинк сульфіду // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія хімія – 2012. – Вип. XVI. – С. 79-87.
 30. Фреїк Д.М., Горічок І.В., Юрчишин Л.Д. Термодинаміка і кристалохімія точкових дефектів у кристалах германій телуриду β-GeTe // Український хімічний журнал. – 2013. – Т. 79, № 1. – С. 35–39.
 31. Галущак М.О., Дзундза Б.С., Ткачук А.І., Фреїк Д.М. Автоматизований комплекс для вимірювань термоелектричних параметрів напівпровідників // Методи та прилади контролю якості – 2013. – №1 (30). – С. 79-83.
 32. Фреїк Д.М., Криськов Ц.А., Горичок І.В., Люба Е.С., Криницький О.С.,Рачковський О.М. Синтез, властивості і механізми легування сурмою термоелектричного телуриду свинцю PbTe:Sb \\ Термоелектрика – 2013. – №2. – С. 44-52.
 33. Запухляк Р.І., Паращук Т.О., Чобанюк В.М., Фреїк Н.Д., Фочук П.М. Термодинамічні властивості кристалів сфалеритного цинк телуриду: квантово-механічний розрахунок (Огляд) // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №3. – С. 463-475.
 34. Арсенюк І.А., Криськов Ц.А., Межиловська Л.Й., Фреїк Д.М. Синтез та термоелектричні властивості легованих вісмутом кристалів станум телуриду // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №3. – С. 504-507.
 35. Фреїк Д.М., Акімова О.О., Криськов Ц.А., Люба Т.С., Мешалкін О.Ю., Оптасюк С.В., Рачковський О.М., Циканюк Б.І. Вплив домішок Sb на спектри пропускання тонких плівок PbTe в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №3. – С. 536-540.
 36. Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Яворський Я.С., Костюк О.Б., Матківський О.М. Приповерхневі шари і термоелектричні властивості тонких плівок твердих розчинів PbTe-Bi2Te3 // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №3. – С. 555-559.
 37. Фреїк Д.М., Криськов Ц.А., Горічок І.В., Люба Т.С., Туровська Л.В., Криницький О.С., Матківський О.М., Яремій І.П., Маковишин В.І. Термодинамічні властивості і дефектна підсистема твердих розчинів PbTe-Bi2Te3 // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №3. – С. 572-576.
 38. Дзумедзей Р.О. Експлуатаційні характеристики термоелектричних модулів на прикладі системи «Сонячний колектор-термоелектричний генератор» // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №3. – С. 659-661.
 39. Shimko A.N., Malashkevich G.E., Freik D.M., Nykyruy L.I., Lytovchenko V.G. Effect of thermal treatment in air on ir spectra and surface structure of PbTe films // Journal of Applied Spectroscopy – 2013. – V. 80, N 6. – P. 932-935.
 40. Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Яворський Я.С., Биліна І.С., Люба Т.С. Явища переносу у парофазних конденсатах PbTe-Bi2Te3 на ситалі // Журнал нано- та електронної фізики – 2013. –  Т.5, №3. – C. 03054-1 - 03054-6.
 41. Фреїк Д.М., Криськов Ц.А., Горичок І.В., Люба Е.С., Криницький О.С., Рачковський О.М. Синтез, властивості і механізми легування сурмою термоелектричного телуриду свинцю PbTe:Sb // Термоелектрика – 2013. – №2. –С. 44-52.
 42. Freik D.M., Turovska L.V. Point defects and physico-chemical properties of crystals in Pb-Bi-Te system // Chemistry & Chemical Technology – 2013. – V. 7, №4. – P. 375-380.

 Всі наукові публікації за 2013 рік (включено статті, патенти, тези): .pdf, 426kb.

2012 рік

 

2011 рік

Перелік публікацій за 2011 рік (.pdf, 330kb)

       

                                                                                       

 

Пошук
Наша гордість
Facebook

Фізико-технічний факультет ПНУ

Хто зараз на сайті

На сайті 79 гостей та відсутні користувачі

Лічильник відвідувань
683809
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого
Всього
433
551
2226
16061
683809

Ваша IP: 54.159.30.26
Дата та час: 2018-02-22 18:56:10
Погода