23 | 02 | 2018
Про факультет
Кафедри
Навчальна робота
Наукова робота
Студенту
Абітурієнту
Вхід/Реєстрація

 

Спеціальність

Фізика та астрономія

Прикладна фізика та наноматеріали

Середня освіта (фізика)

Комп'ютерна інженерія

Форма навчання

Денна

 Денна

Денна / Заочна 

Денна

Ліцензійний обсяг

10 місць

40 місць

15 місць /10 місць

25 місць

Орієнтований обсяг державного замовлення на 2015 рік

5 місць

 5 місць

6 місць /2 місця

5 місць

Термін навчання

1.5 роки

1.5 роки

1.5 роки

1.5 роки

Кваліфікація за дипломом

Магістр фізики та астрономії

Магістр прикладної фізики та наноматеріалів.

Магістр середньої освіти. Викладач фізики

Магістр комп'ютерної інженерії

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ

Основними формами навчальної роботи в магістратурі є: оглядові, проблемні лекції; індивідуальні навчальні заняття; науково-навчальні семінари з окремих тем, розділів навчальних дисциплін і досліджень, що проводяться магістрами; самостійна робота, у тому числі проведення досліджень за затвердженою темою і підготовка магістерської дисертації. Формами звітності магістрів про виконання навчального плану є: складання екзаменів і заліків; доповіді на науково-навчальних семінарах; підготовка і захист рефератів, звітів про виконані наукові дослідження; підготовка і захист магістерської дисертації. Важливою складовою магістерської програми є практики – педагогічна і наукова. Педагогічна практика студентів має на меті надбання початкових ком-петенцій проведення навчальних занять. Практика проводиться під керівництвом наукового керівника магістранта. Під час педагогічної практики студент має ознайомитися: зі змістом галузевого стандарту та робочим навчальним планом зі спеціальності; з навчально-методичним, програмним і лабораторним забезпеченням рекомендованих фахових дисциплін навчального плану; підготувати та провести: практичні (лабораторні) заняття (два-три) зі студентами з певних тем фахових навчальних дисциплін; пробну лекцію у студентській аудиторії під контролем викладача з теми, пов’язаної з науково-дослідною роботою магістранта. Науково-дослідна практика має на меті систематизацію, розширення і закріплення професійних знань, формування у студентів початкових компетенцій ведення самостійної наукової роботи, дослідження та експериментування. Під час науково-дослідної практики студент має засвоїти: методи дослідження й проведення експериментальних робіт; правила експлуатації дослідницького устаткування; методи аналізу та обробки експериментальних даних; фізичні й математичні моделі процесів і явищ щодо досліджуваного об’єкта; інформаційні технології в наукових дослідженнях, програмні продукти щодо професійної сфери; принципи організації комп’ютерних мереж і телекомунікаційних систем; вимоги до оформлення науково-технічної документації та дипломної роботи; виконати: теоретичне або експериментальне дослідження в рамках поставлених завдань, включаючи математичний (імітаційний) експеримент; аналіз імовірності отриманих результатів; порівняння результатів дослідження об’єкта розробки з вітчизняними і закордонними аналогами; аналіз наукової та практичної значущості проведених досліджень, а також техніко-економічної ефективності розробки. Атестація за підсумками практики проводиться на підставі письмового звіту, оформленого відповідно до встановлених вимог, та відзиву керівника практики. За підсумками атестації виставляється диференційована оцінка.

ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Загальні положення
Виконання магістерської дисертації є заключним етапом магістерської підготовки. Магістерська дисертація подається до захисту із двома зовнішніми рецензіями фахівців за даною спеціальністю. За результатами виконання магістерської дисертації має бути не менше двох публікацій (одна у фахових виданнях). Ілюстративний матеріал для захисту магістерської роботи може бути виконаний у вигляді плакатів, креслень і подаватися за допомогою оверхедів (світлопроекторів) та комп’ютерних засобів. Зміст ілюстративного матеріалу має з достатньою повнотою відображати основні положення, які виносяться на захист.

Вимоги до змісту магістерської дисертації
Магістерська дисертація – це дослідження певного об’єкта – матеріального (системи, обладнання, пристрою тощо) або нематеріального (певного процесу, програмного продукту, інформаційної технології тощо), його характеристик, властивостей (що є предметом дослідження). Об’єкт дослідження має належати до класу узагальненого об’єкта діяльності фахівця певної спеціальності, який зазначено у відповідній освітньо-кваліфікаційній характеристиці. Магістерська дисертація є закінченою теоретичною або експериментальною науково-дослідною роботою, що пов’язана з вирішенням актуальних завдань, зумовлених особливостями підготовки з певної спеціальності. Магістерська дисертація є кваліфікаційною роботою, яка виконується магістрантом самостійно під керівництвом наукового керівника. Магістерська дисертація виконується на базі теоретичних знань і практичного досвіду, отриманих студентом протягом усього терміну навчання і самостійної науково-дослідної роботи. Магістерська дисертація має мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати наукові задачі, що мають теоретичне і практичне значення. Зміст магістерської дисертації передбачає: формулювання наукової (науково-технічної) задачі, визначення об’єкта, предмету та мети дослідження, аналіз стану вирішення проблеми (задачі) за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження; аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір (розробку) методу (методики) дослідження або апаратного забезпечення; науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується в процесі дослідження; виклад отриманих результатів та оцінку їх теоретичного, прикладного чи науково-методичного значення; перевірку можливостей практичного використання отриманих результатів; апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інше, або відповідних заявок на винахід, доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня) або публікацій у наукових журналах і збірниках. У процесі підготовки і захисту дисертації магістрант має продемонструвати: уміння проводити системний аналіз відомих підходів і пропонувати нові шляхи до вирішення проблеми (задачі); володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у процесі роботи; здатність до наукового аналізу отриманих результатів і розробки висновків та положень, уміння аргументовано їх захищати; уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності; володіння сучасними інформаційними технологіями при проведенні досліджень та оформленні дисертації.

Вимоги до структури магістерської дисертації
Магістерська дисертація складається з вступної та основної частин, а також додатків. Вступна частина містить такі структурні елементи: обкладинку, титульний аркуш, завдання, реферат, зміст, перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів. Реферат обсягом 200…500 слів українською та іноземними мовами має відображати інформацію, яку подано в дисертації, в такій послідовності: відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість літературних джерел за переліком посилань; об’єкт та предмет дослідження, мета роботи; методи (методики) дослідження та апаратура; результати роботи та їх новизна; рекомендації щодо використання результатів роботи; результати перевірки можливостей практичного використання отриманих результатів; пропозиції щодо можливих напрямів продовження досліджень; перелік 5…15 ключових слів (словосполучень), що є найістотнішими для розкриття сутності роботи, надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми. Зміст, що подається на наступному після реферату аркуші, має включати: вступ; найменування розділів, підрозділів, пунктів (підпунктів, якщо вони мають заголовки) основної частини роботи; висновки; рекомендації; перелік посилань; найменування додатків із зазначенням сторінок цих матеріалів. Перелік умовних позначень подається за змістом з нового аркуша і має включати пояснення всіх використаних у роботі малопоширених умовних позначень, символів, скорочень і термінів. У вступі, що починається з нової сторінки, викладається: оцінка сучасного стану проблеми на основі аналізу вітчизняної і зарубіжної наукової (науково-технічної) літератури та патентного пошуку із зазначенням практично вирішених задач, існуючих проблем у даній предметній галузі, зазначення провідних фірм та провідних вчених і фахівців, які мають розробки з цієї проблеми; світові тенденції вирішення поставлених завдань; актуальність роботи; мета роботи і галузь застосування результатів; взаємозв’язок з іншими науковими роботами. В основній частині магістерської дисертації необхідно викласти відомості про об’єкт та предмет дослідження, необхідні та достатні для розкриття сутності даної роботи. При цьому основна увага приділяється новизні роботи. Має бути зазначено певний рівень наукової новизни отриманих результатів. Основна частина повинна, як правило, містити: обґрунтування і вибір теоретичних та експериментальних методів дослідження поставлених задач; розробку методик досліджень, опис експериментального обладнання, аналіз похибок експериментів; розробку моделей технічних систем і процесів, що досліджуються у роботі; постановку задачі моделювання, обґрунтування припущень і розробку базової моделі, аналіз адекватності розроблених моделей; розробку алгоритмів і методик проведення моделювання; формулювання результатів теоретичних та експериментальних досліджень; аналіз основних наукових (науково-технічних) результатів з точки зору достовірності, наукової та практичної цінності. Кожний розділ основної частини має закінчуватися висновками. Загальні висновки розміщують на окремому аркуші. У них дається оцінка отриманих результатів та пропозиції щодо їх використання. Текст висновків можна розділяти на підпункти. На підставі отриманих висновків у роботі можуть надаватися рекомендації, які розміщують на новій сторінці. У рекомендаціях визначають необхідні, на думку автора, подальші дослідження проблеми (задачі); подають пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження. З нового аркуша наводиться перелік посилань на літературні джерела, у тому числі публікації магістранта. Бібліографічні описи наводять у порядку їх згадування в тексті та відповідно до стандартів з бібліотечної та видавничої справ. До додатків можуть бути включені: додаткові ілюстрації і/або таблиці; матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна включити до основної частини (фотографії, проміжні математичні доведення, розрахунки; протоколи випробувань; копія технічного завдання, програми робіт, договору; інструкції, методики, опис розроблених комп’ютерних програм тощо; опис нової апаратури і приладів, що використовуються під час прове-дення експерименту.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Магістерська дисртація оформляється згідно вимог, які представлені в методичних рекомендаціях:

1. Методичні вказівки до виконання курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт і проектів для студентів спеціальності "Радіофізика і електроніка" напряму 6.040204 "Прикладна фізика" / Укл. Новосядлий С.П., Мандзюк В.І., Запухляк Р.І., Когут І.Т., Павлюк М.Ф. -Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ВДВ ЦІТ, 2008. -48с.

2. Фреїк Д.М., Прокопів В.В. Підготовка і оформлення курсової, бакалаврської, дипломної та магістерської робіт. Методичні вказівки./ -Івано-Франківськ: Видавництво "Плай" ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. -36с.

Пошук
Наша гордість
Facebook

Фізико-технічний факультет ПНУ

Хто зараз на сайті

На сайті 20 гостей та відсутні користувачі

Лічильник відвідувань
684351
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого
Всього
338
637
2768
16061
684351

Ваша IP: 54.196.145.24
Дата та час: 2018-02-23 14:26:06
Погода