23 | 02 | 2018
Про факультет
Кафедри
Навчальна робота
Наукова робота
Студенту
Абітурієнту
Вхід/Реєстрація

№ з/п

Вид роботи

Підсумковий результат (рукопис, дру­кована праця, обсяг, тираж тощо)

Виконавець

Строк виконання

Відміт-ка про викона-ння

1

2

3

4

5

6

1.

Здійснювати теоре­тич­ні і експе­ри­ментальні дослі­дже­ння за на­прям­ком: “Нанокомпозити мезопо­ристий вуглець/сульфіди, оксиди, фториди металів у системах генерування і накопичення енергії” (на­у­ковий ке­рів­ник про­фе­сор Остафійчук Б.К.).

наукові

ста­т­ті,

тези

члени кафедри

протягом року

 

2.

Продовжити виконання фун­даментальної теми “Гібридні електрохімічні конденсатори на основі нанопористого вуглецю і літійвмісної шпінелі” (науковий ке­рів­ник про­фе­сор Будзуляк І.М.

лабо­ра­тор­ні зраз­ки ви­ро­бів; наукові статті та па­тен­ти

члени кафедри

протягом року

 

3.

Проведення досліджень по електродихі ма­тер­і­а­лах для суперкон­денса­то­рів на основі наноком­позитів вуглець/сульфіди чи оксиди металів” (нау­ко­вий керівник доц. Ко­цю­бин­сь­кий В.О.).

наукові статті, па­тен­ти, тези

молоді науковці кафедри

до 12.12.2017р.

 

4.

Продовження виконання прикладної теми “Фото­ка­та­літичні властивості на­но­дисперсних систем на осно­ві мезопористих окси­дів заліза та титану”

(грант для проведення наукових досліджень мо­ло­дими вченими)

(нау­ко­вий керівник доц. Ко­цю­бин­сь­кий В.О.).

наукові статті, па­тен­ти, тези

молоді науковці кафедри

протягом року

 

5.

Підготувати до участі у Все­у­кра­їнському нау­ко­вому конкурсі 1сту­ден­т­ську наукову роботу.

наукова робота

проф. Коцюбинський В.О., проф. Яремій І.П.

 

 

6.

Прийняти участь в уні­вер­ситет­ських, ре­гі­о­наль­них і міжнарод­них наукових конференціях.

тези конференцій

члени кафедри

протягом року

 

7.

Періодично за­слу­хо­ву­ва­ти на семінарі ка­федри звіти з наукової роботи ви­кладачів, аспірантів, ма­гі­стра­нтів.

наукові звіти

проф. Остафійчук Б.К.,

протягом року

 

8.

Залучати до участі у на­у­ко­во-дос­лідній роботі сту­ден­тів, які спе­ці­а­лі­зу­ють­ся на кафедрі.

наукові статті та тези у співавторстві

члени кафедри

протягом року

 

9.

Продовжити співпрацю в галузі наукових дос­лі­джень і під­го­тов­ки спе­ці­алістів “Фізика ра­діо­елек­тронного мате­ріа­ло­знав­ст­ва” з інсти­тутом ме­та­лофізики НАН України, Національним універ­си­тетом “Львівська по­лі­техніка”

 

проф. Остафійчук Б.К.

протягом року

 

10.

Продовжити наукові дос­лі­джен­ня студентів в науково-освіт­ньо­му центрі та у спіль­ній на­у­ко­во-дослідній ла­бо­ра­то­рії фізики магнітних плі­вок НАН України і МО України.

наукові статті

проф. Остафійчук Б.К.

протягом року

 

11.

Проводити засідання на­у­­кових семінарів для сту­­дентів 5-их кур­сів та магістрів спеціальностей “Фі­зика” і “При­к­ладна фі­зика”.

 

проф. Яцура М.М. (5-ий курс);

доц. Федорів В.Д. (магістри)

раз на тиждень

 

Пошук
Наша гордість
Facebook

Фізико-технічний факультет ПНУ

Хто зараз на сайті

На сайті 68 гостей та відсутні користувачі

Лічильник відвідувань
684400
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого
Всього
387
637
2817
16061
684400

Ваша IP: 54.196.145.24
Дата та час: 2018-02-23 14:36:20
Погода