22 | 02 | 2018
Про факультет
Кафедри
Навчальна робота
Наукова робота
Студенту
Абітурієнту
Вхід/Реєстрація

За кафедрою закріплена організація, керівництво та проведення науково виробничої практики магістрантів спеціальності 104 "Фізика та астрономія".

Керівник практики - к.ф.-м. н., проф. Федоів В.Д.

Зміст, вимоги до проведення та оформлення результатів практики представлено нижче...

Мета і зміст практики. Метою науково-виробничої практики є ознайомлення студентів з методикою організації науково дослідної роботи в наукових лабораторіях кафедр матеріало­знавства і новітніх технологій і фізики та хімії твердого тіла, формування у них, на базі одержаних в навчальному закладі знань, професійних навичок в планування та проведенні наукових дослі­джень при вирішенні конкретної наукової задачі, виховання потреби систематично поновлювати свої знання.

В процесі проходження практики студенти повинні знати:

 1. Інструкцію з охорони праці при проведенні досліджень в наукових лабора­торіях;
 2. Теорію і методику основних методів синтезу та дослідження фізичних властивостей твер­дих тіл, а саме:

 

 • металографічного аналізу;
 • рентгеноструктурного аналізу;
 • мас-спектроскопії вторинних іонів;
 • растрової електронної мікроскопії;
 • γ-резонансної спектроскопії;
 • дифракційного термічного та гравіметричного аналізів;
 • електричних властивостей напівпровідникових та нанорозмірних матеріалів;
 • методів аналізу макроструктури (порометрія тощо).

3. Зібрати фактичний матеріал для виконання магістерської робо­ти.

Тривалість науково-виробничої практики 6 тижнів.

База практики. Науково-виробнича практика студентів проводиться в науково-дослідних лабо­раторіях університету кафедр матеріалознавства і новітніх технологій, фізики та хімії твердого тіла та інституту металофізики ім.. Курдюмова АН України.

Організація і керівництво практикою.

 1. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладаєть­ся на керівника практики, який призначається наказом ректора по університету, під­готовленого деканом.
 2. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафе­дри, які знають і володіють організацією науково-дослідної роботи.
  1. Керівник практики:

 

 • перед початком практики контролює проведення інструктажу по охороні праці і техніки безпеки з відповідним записом в журналі кафедри;
 • контролює підготовленість бази практики до прийняття сту­дентів на від­повідну практику з прийняттям відповідних заходів;
 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед практикою (під­готовка програми, щоденників, індивідуальних завдань, тем курсових чи дипломних робіт), включивши розміщення студентів на робочих місцях.

Проведення підсумків практики.

Після закінчення практики студент подає:

•     письмовий звіт про виконання індивідуального завдання, який підпи­сується керівником практики.

Звіт має містити:

 • аналіз стану досліджуваної проблеми в науковій літературі;
 • теорію освоєних методів дослідження та методику їх проведення;
 • матеріали виступу на науковому семінарі;
 • результати проведених досліджень та їх аналіз.
 • Загальний об’єм звіту до 20 сторінок на листках формату А4.

Звіт науково-виробничої практики захищається студентом перед комісією, призначеною завідувачем кафедри.

 

Шкала оцінювання досягнень студентів в умовах виробничої практикиповодиться за 100 бальною шкалою, що подано нижче:

90 – 100 – відмінно (А)

80 – 89 – дуже добре (В)

70 – 79 - добре (С)

60 – 69 - посередньо (D)

50 – 59 – задовільно (Е)

26 – 49 - незадовільно з можливістю повторного складання (FX)

1 25незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F)

 

 

 

 

 

Структура наскрізної програми виробничої практики для студентів І-го курсу фізико-технічного факультету напряму підготовки «Фізика та астрономія», ОР «Магістр»

 

Види практик

Напрям підготовки

«Фізика та астрономія»

Курс

Семестр

Тижнів

Форми контролю

 
 

1. Науково-виробнича практика

104 ОР “Магістр”

І

 

2

6

 

Залік

 

 

 

Щоденник практики як основний звітний документ готується за наступним зразком:

 

ЩОДЕННИК СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

Прізвище__________________ Ім'я_____________ По батькові_________

Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

Факультет фізико-технічний                                  курс___________________

Виробнича практика проводилася з__________ по___ 20__ р.

Керівник практики___________________________ .    _____________

 

Щоденник містить: Індивідуальний план роботи студента-практи­кан­та, до якого входить:

 • інструкція з охорони праці;
 • опис структури науково-дослідної лабораторії та організації науково-дослідної роботи в ній;

•  план проведення науково-дослідної роботи, який складається ке­рів­ни­ком практики, або науковим керівником кваліфікаційної чи дипломної роботи студента.

 

Структура плану така:

1. Робота з науковою літературою:

а) аналіз стану досліджуваної проблеми в літературі;

б) вивчення будови і принципу роботи установки;

в) вивчення методик дослідження твердих тіл на приладі.

2. Практична робота з приладом:

а) виведення в робочий режим;

б) проведення досліджень запропонованих зразків, обробка отриманих результатів.

3. Участь у роботі наукового семінару. Підготовка презентаційного матеріалу та виступ на науковому семінарі.

4. Оформлення звіту та захист результатів практики.

Пошук
Наша гордість
Facebook

Фізико-технічний факультет ПНУ

Хто зараз на сайті

На сайті 87 гостей та відсутні користувачі

Лічильник відвідувань
683831
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого
Всього
455
551
2248
16061
683831

Ваша IP: 54.159.30.26
Дата та час: 2018-02-22 19:00:00
Погода