22 | 02 | 2018
Про факультет
Кафедри
Навчальна робота
Наукова робота
Студенту
Абітурієнту
Вхід/Реєстрація

Публікації

Статті опубліковані у наукових виданнях України 

 1. Синтез, структура та електрохімічні властивості ультрадисперсного аморфного β-FеOOH / А.Б. Груб’як, В.О. Коцюбинський, Л.В. Мохнацька, В.В. Мокляк, П.І. Колковський, Г.І. Мудрик // Хімія, фізика і технологія поверхні. – 2016. – Т. 7, №3. – С. 300-308.
 2. Коцюбинський В.О., Груб’як А.Б., Мокляк В.В., Мохнацька Л.В. Електрохімічні властивості мезопористого g-Fe2O3, синтезованого цитратним золь-гель методом. Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2016. – Т.8, № 1. – С.01004-1 - 01004-5.
 3. Shyyko, L. O., Kotsyubynsky, V. O., & Budzulyak, I. M. (2016). The Importance of Surfactant and Its Type on MoS2 Nanoparticles Formation. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 16(8), 7792-7796.
 4. Kotsyubynsky V. O. The effect of pH on the nucleation of titania by hydrolysis of TiCl4/ V. O. Kotsyubynsky, I. F. Myronyuk, V. L. Chelyadyn, М. H. Mizilevska, О. Kh. Tadeush // Materials Science and Engineering Technology. – 2016. – V.47, № 2-3. – P.288–294.
 5. Shyyko, L., Kotsyubynsky, V., Budzulyak, I., & Rachiy, B. (2016). Molybdenum disulfide/mesoporous carbon nanocomposite as electrode material for supercapasitors. Energetika –V.61, I 3-4.– Р.91-99.
 6. Мізілевська М. Г. Гідротермальний синтез нанодисперсного діоксиду титану / М. Г. Мізілевська, В. О. Коцюбинський, О. Х. Тадеуш, В . М. Сачко, О. Ю. Оренчук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т.17, № 1. – С. 98-107.
 7. Мокляк В.В., Коцюбинський В.О., Груб’як А.Б., Збіглей Л.З. Морфологічні та структурні характеристики фторидів заліза отриманих сольвотермальним методом. Фізика і хімія твердого тіла. – 2016 – Т.17, №3. – С. 356-362.
 8. Мокляк В.В., Коцюбинський В.О., Яремій І.П., Колковський П.І., Груб’як А.Б., Збіглей Л.З. Морфологічні характеристики трифторидів заліза різного ступеня гідратації отриманих гідротермальним методом // Український фiзичний журнал. – 2016 – Т.61, №11. – С. 1017-1025.
 9. Мокляк В.В., Остафійчук Б.К., Коцюбинський В.О., Збіглей Л.З., Груб’як А.Б., Колковський П.І. Структурно-фазові, морфологічні та електрофізичні властивості нанокомпозитів FeF3·n H2O (n = 0; 0,33; 3) / С. // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2016 – Т.14, №3.
 10. The effect of precursors concentration on the structure and micromagnetic properties of ultrafine iron oxides obtained by sol-gel route / V. O. Kotsyubynsky, V. V. Moklyak, A. B. Hrubiak, L. V. Mohnatska, M. I. Gasyuk // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.–2016.– V. 3, №. 1.– P. 38-45.
 11. The effect of SO42- sulphate anions on the ultrafine titania nucleation/  V.O. Kotsyubynsky, I.F. Myronyuk, B.K. Ostafiychuk, V.L. Chelyadyn, A.B. Hrubiak, I.I. Hryhoruk // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.–2016.– V. 3, №. 1.– P. 29-37.
 12. Electrochemical properties of nanoporous carbon material in aqueous electrolytes / B.I. Rachiy,  I.M. Budzulyak, V.M. Vashchynsky, N.Ya.Ivanichok, M.O. Nykoliuk // Nanoscale Research Letters, 2016. – 11:18 DOI 10.1186/s11671-016-1241-z.
 13. Гібридні конденсатори на основі композитів гідроксиду нікелю, триоксиду молібдену та активованого вуглець / Хемій О.М., Яблонь Л.С., Будзуляк І.М., Попович Д.І., Морушко О.В. // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2016. – Т. 14, № 1.– С.147-155.
 14. Структура та фізичні властивості композитів, сформованих на основі сульфіду молібдену / Л.С. Яблонь, Будзуляк І.М., М.В. Карпець, В.В. Стрельчук, С.І. Будзуляк, І.П. Яремій, О.М. Хемій, О.В. Морушко // Журнал нано- та електронної фізики, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 02029-1–02029-7.
 15. В.С. Бушкова, С.І .Мудрий, І.П. Яремій, В.І. Кравець. X-променевий аналіз наночастинок нікель-кобальтових феритів з використанням Дебая – Шеррера, Вільямсона – Холла та SSP-методів. // Журнал фізичних досліджень, т.20, №1/2 (2016), 1702 (7 с.).
 16. Кравець В.І., Яремій І.П., Червінко Д.М. Вплив точкових дефектів кристалічної гратки на фур’є-компоненти поляризовності залiзо-iтрiєвого гранату. // Фізика і хімія твердого тіла, т.17, №4 (2016).
 17. Федорів В.Д., Яремій І.П., Сташко Н.В., Кулик Ю.О. Контроль якості поверхні, розмірів частинок та пористості гранатової структури, отриманої золь-гель методом автогоріння // Методи та прилади контролю якості. - 2016. - №2 (37)
 18. Федорів В.Д., Яремій І.П., Сташко Н.В., Туровська Л.В. Кристалоквазіхімічний опис процесів дефектоутворення в нанодисперсному залізо-ітрієвому гранаті // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т.17, №4.
 19. Вплив заміщення йонів Ніклю немагнетними йонами Кадмію на структурні і оптичні властивості фериту ніклю / В. С. Бушкова, Б. К. Остафійчук, І. П. Яремій, М. Л. Мохнацький // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016. – Т. 38, № 5. – С. 601-616.
 20. Формування структури кермету на основі карбіду хрому з мідно-ніклево-манґановою зв’язкою / Л. С. Шлапак, Т. Шіхаб, П. М. Присяжнюк, І. П. Яремій // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016. – Т. 38, № 7. – С. 969-980.
 21. Numerical calculation of extinction coefficient for dislocation loops with a certain orientation / I.P. Yaremiy, U.O. Tomyn, S.I. Yaremiy, M.M. Lukanyuk, H.M. Hodovska, YU.I. Katrych // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – 2016. – Vol. 3, No. 1. Р. 75-79.
 22. Домішкові елементи у свинцевих пломбах і печатях княжої доби та фазовий склад їх патини / І.Ф. Миронюк, І.П. Яремій, І.М. Коваль, В.І. Мандзюк // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, №3. С. 430-434.
 23. Ільницький Р.В., Процишин Н.А. Зміст підготовки аспірантів у ВНЗ України (історичний аспект)// «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» №2 (304) 2016 р., с. 44-52.
 24. Ільницький Р.В. , Остафійчук Б.К., Гасюк І.М., Будзуляк І. М., Січка М.Я. , Войтків С.В. Cинтез та властивості нанокомпозиту MgF2/вуглець для катодів літієвих джерел струму// Нано­сис­теми, нано­матеріали, нанотехнології. – 2016. –  Т. 14, № 3.
 25. 1. Пилипів В.М., Коцюбинський В.О., І.М. Гасюк, О.З. Гарпуль, В.В. Куровець Математичне моделювання процесу радіаційного дефектоутворення в імплантованих іонами фтору монокристалах гадоліній-галієвого гранату // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т.15, №1. – С. 63-68. (0,31)
 26. 2. Пилипів В.М., В.О. Коцюбинський, О.З. Гарпуль, І.М. Гасюк. Розподіл хімічних елементів в поверхневому шарі імплантованих іонами Si+ плівок залізо-ітрієвого гранату// Фізична інженерія поверхні. – 2014. – Т.12, №1. – С. 39-44. (0,31)
 27. 3. Пилипів В.М., В.О. Коцюбинський, Б.К. Остафійчук, В.Д. Федорів, В.М. Ткачук, О.З. Гарпуль. Розподіл з глибиною параметрів магнітної  мікроструктури в епітаксійній плівці залізо-ітрієвого ґранату // Фізична інженерія поверхні. – 2014. – Т.12, №2. – С. 212-218 (0,37)
 28. 4. Пилипів В.М., В. О. Коцюбинський, Б. К. Остафійчук, І. П. Яремій, О. З. Гарпуль, О. С. Скакунова, В. Б. Молодкін, С. Й. Оліховський // Моделювання та діагностика деформацій в приповерхневих шарах монокристалів ґадоліній-ґалієвого ґранату, імплантованих іонами F+// Металлофиз. новейшие технол. / Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 2014, т. 36, № 8, сс. 1001—1009. (0,5)
 29. 5. В.О. Коцюбинський, Л.В. Регуш, В.В. Мокляк, А.Б. Груб’як, Н.І. Іванічок Структурні, магнітні та електричні властивості Структурні, магнітні та електричні властивості ультрадисперсної літій-залізної шпінелі, синтезованої методом іонного обміну // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т.15, №1. – С. 74-80. (0,37)
 30. 6. В.О. Коцюбинський, А.Б. Груб’як,  В.В. Мокляк Синтез нанопористих оксидів за­ліза золь-гель цитратним методом ІІ. Контроль морфологічних характеристик // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т.15, №2. – С. 388-394. (0,37)
 31. 7. Kotsyubynsky, V. O., V. V. Moklyak, and A. B. Hrubiak. Synthesis and properties of superparamagnetic g-Fe2O3.//  Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 1.1 (2014): 33-39. (0,37)
 32. 8. Kotsyubynsky, V. O., V. V. Moklyak, and B. K. Ostafiychuk. Mossbauer study of yttrium iron garnet epitaxial films magnetic microstructure // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 1.1 (2014): 81-86. (0,31)
 33. 9. Kotsyubynsky, V. O., Myronyuk, I. F., Chelyadyn, V. L., Moklyak, V. V.. Rutile nanorods: synthesis, structure and electrochemical properties. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 1(1), (2014),  27-32. (0,31)
 34. 10. Гасюк І.М., Бойчук А.М., Угорчук В.В., Кайкан Л.С., Цап В.А., Бойчук Т.Я. Рентгенівські і мессбауерівські дослідження залізовмісної літій-марганцевої шпінелі. // Металофізика і новітні технології. – 2014. – Т.36, №1. – С. 77-89. (0,75)
 35. 11. Остафійчук Б.К., Гасюк І.М., Кайкан Л.С., Угорчук В.В., Якубовський П.П., Цап В.А., Кайкан Ю.С. Температурно-частотні залежності діелектричних констант магній-заміщеного літієвого фериту. // Металофізика і новітні технології. – 2014. – Т.36, №1. – С.89-103. (0,87)
 36. 12. Kaykan L.S., Gasyuk I.M., Ugorchuk V.V., Kaykan J.S., Sichka M.Y. Electric Properties of Mg-substituted Lithium Iron Spinel. // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathion National University/ - 2014. - V.1, №1. – P. 9-17. (0,5)
 37. 13. Gasyuk I.M., Ugorchuk V.V., Kaykan L.S., Deputat B.J. Temperature Frecucncy Characteristics of Charge Transition in the Li0,5Fe2,4Ti0,1O4 Non-stoichiome tric System. // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathion National University/ - 2014. - V.1, №1. – P. 73-81. (0,5)
 38. 14. Електрична провідність азотовмісних нанопористих вуглецевих матеріалів / М.М. Кузишин, І.М. Будзуляк, Б. К. Остафийчук, Б.І. Рачій, Р.В. Ільницький, Л.О. Мороз // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т.15, №3.– С. 497–503. (0,37)
 39. 15.Theimpactofthesurfacemorphologyonenergycharacteristicsofnanoporouscarbonmaterial // B.K. Ostafiychuk, I.M. Budzulyak, B.I. Rachiy, L.O. Shyyko, R.P. Lisovsky, N.Ya. Ivanichok, V.M. Vashchynsky / JournalofVasylStefanykPrecarpathianNationalUniversity. – 2014. – V.1, № 1. – P. 17–25. (0,5)
 40. 16. Сорбційні властивості вуглецю, активованого ортофосфорною кислотою // Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, М.М. Кузишин, В.М. Ващинський, П.М. Ми­ки­тейчук, Н.Я. Іванічок, Р.І. Мерена / Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2014. – Т. 5, № 2, – С. 204–209. (0,31)
 41. 17. Гасюк І.М. Електростимульована дифузія іонів літію в нанорозмірні фракції модифікованої марганцевої шпінелі/ В.М. Пилипів, А.М. Бойчук, П.О. Сулим,С.В. Войтків, Т.Я. Бойчук, М.І. Гасюк// Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – T. 15. – № 3. – С. 530-535. (0,31)
 42. 18. В.О. Коцюбинський Синтез мезопористих оксидів заліза золь-гель цитратним методом. ІI. Контроль морфологічних характеристик / В.О. Коцюбинський, А.Б. Груб’як, В.В. Мокляк - Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. Т.15,№3. – С.923-928. (0,31)
 43. 19. The effect of thermal modification on the development of carbon material microporous structure // B.K. Ostafiychuk, I.M. Budzulyak, N.Ya. Ivanichok, B.I. Rachiy, R.P. Lisovsky / Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – 2014. – V.1, № 1. – P. 41–53.(0,75)
 44. 20. Структурні особливості формування азотовмісних нанопористих вуглецевих матеріалів // М.М. Кузишин, Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, Ю.О. Кулик, В.М. Пилипів / Фізична інженерія поверхні. – 2014. – Т. 12, №2. – С. 253-260. (0,44)
 45. 21. Питомі характеристики суперконденсаторів, сформованих на основі висо­ко­по­ристого вуглецю, з використанням водних розчинів сульфатів Li, Na і K // І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, Р.П. Лісовський, Н.Я. Іванічок / Вісник Прикарпатського національного уні­верситету імені Василя Стефаника. Фізика. Функціональні матеріали. – 2014. – № 3. – С. 43–50. (0,44)
 46. 22. Вплив термохімічної обробки вуглецевих матеріалів на їх електрохімічні влас­тивості / Рачій Б.І., Остафійчук Б.К., Будзуляк І.М., Ващинський В.М., Лісовський Р.П., Мандзюк В.І. // Журнал нано- та електронної фізики. –2014. Т.6, №4. – с. 04031(6). (0,37)
 47. 23. Будзуляк І.М., Ільницький Р.В., Морушко О.В., Рачій Б.І., Хемій О.М., Шийко Л.О., Яблонь Л.С. Процеси накопичення заряду в електрохімічних системах сформованих на основі лазерно-опроміненого композиту TiO2/C. / Журнал нано- та електронної фізики. Том 6, № 4, 2014. 04045(4) (0,25)
 48. 24. Вплив системи імплантаційно-індукованих дефектів на структурні, магнітні та морфологічні характеристики приповерхневих шарів ФГП за умови врахування ефектів анізотропії / Б.К. Остафійчук, І.П. Яремій, У.О. Томин, В.О. Коцюбинський, П.М. Литвин, М.Л. Мохнацький // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. – 2014. – Т. 3, № 1. – С. 37-49.(0,75)
 49. 25. Дефекти структури приповерхневих шарів йонно-імплантованих епітаксійних плівок та монокристалів гранату / І.П. Яремій, Б.К. Остафійчук // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Фізика. Функціональні матеріали. – 2014.- №3. С.3-20.(1,06)
 50. 26. Остафійчук Б.К., Федорів В.Д., Сташко Н. Вплив технологічних умов золь-гель синтезу на процес формування однофазного полікристалічного залізо-ітрієвого гранату. // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - №3, Т 3 , 2014р. – С. 532-536 (0,3)
 51. 27. В. О. Коцюбинський, А. Б. Груб’як, В. В. Мокляк, В.М. Пилипів, Р.П. Лісовський. Структурні, морфологічні та магнітні властивості мезо­пористого магеміту синтезованого цитратним методом // Металлофизика и новейшие технологии. - 2014, т. 36, № 11, сс. 1497—1512. (0,9)

Статті опубліковані у наукових виданнях за кордоном 
1. Shyyko L.O. MoS2/C multilayer nanospheres as an electrode base for Lithium po­wer sources / L.O.Shyyko, V.O. Kotsyubynsky, I.M. Budzulyak, P. Sagan // Nanoscale Research Letters – 2016. –Vol.11, №1.Р.243.
2. Electrochemical properties of nanoporous carbon material in aqueous electrolytes / B.I. Rachiy,  I.M. Budzulyak, V.M. Vashchynsky, N.Ya.Ivanichok, M.O. Nykoliuk // Nanoscale Research Letters, 2016. – 11:18 DOI 10.1186/s11671-016-1241-z.
3. Microanalysis of magnetic structure of yttrium-iron garnet films by using the scanning probe microscopy methods / O.I. Synhaivska, P.M. Lytvyn, I.P. Yaremiy, A.O. Kotsyubynsky, V.V. Kozub, V.S. Solnstev, I.V. Prokopenko // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2016. – V. 19, N 1. – P. 90-97.doi: 10.15407/spqeo19.01.090
4. V.О. Kotsyubynsky, V.V. Moklyak, A.B. HrubiakSynthesis and Mossbauer Studies of Mesoporous g-Fe2O3 // Materials Science-Poland, 32(3), 2014, pp. 481-486 (0,31)

 

Тези доповідей на конференціях

1.Characterization of the nanoporous carbon material using EPR spin probe method / A.K. Melnyk, V.A. Trychlib, V.V. Strelko, I.M. Budzulyak, B.I. Rachiy, V.V. Trachevskyi // IEEE-NANO 2015 – 15th International Conference on Nanotechnologyrs, 2016.

2. Ультразвукове диспергування та лазерне опромінення гідроксиду нікелю та його композиту з вуглецем / О.М. Хемій, Л.С. Яблонь, І.М. Будзуляк, О.В. Морушко, С.І. Будзуляк // VIІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників Дніпро, 26-30 вересня, 2016 р. – С. 360–361.

3. Мікро-КРС спектроскопія композитів MoS2/C, Ni(OH)2/C / Ю.Ю. Стубров, І.М. Будзуляк, О.В. Морушко, А.С. Ніколенко, В.В. Стрельчук, Л.С. Яблонь // VIІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників Дніпро, 26-30 вересня, 2016 р. – С.465–466.

4. Частотна залежність питомої електропровідності композиту MoS2/C / О.М. Хемій, Л.С. Яблонь, І.М. Будзуляк, Б.К. Остафійчук, О.В. Морушко // «Лашкарьовські читання - 2016» Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників,Збірник тез. – Київ 2016. – С. 25–26.

5. Вплив NaCl на нуклеацію брукіту при гідролізі тетрабутоксиду титану / М. Г. Мізілевська, В. О. Коцюбинський, О. Х. Тадеуш // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2016», 6-8 квітня 2016 року – Київ, Україна – С.19.

6. The effect of SO42- sulphate anions on the ultrafine titania nucleation / Kotsyubynsky V.O., Myronyk I.F., Chelyadyn V.L., Hrubyak A.B. // Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2016). – Lviv, Ukraine, 2016. –P.121.

7. Tetiana R Tatarchuk, Paliychuk N.D., Ivan Yaremiy Estimating the Cation Distributions in Co

Пошук
Наша гордість
Facebook

Фізико-технічний факультет ПНУ

Хто зараз на сайті

На сайті 85 гостей та відсутні користувачі

Лічильник відвідувань
683826
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого
Всього
450
551
2243
16061
683826

Ваша IP: 54.159.30.26
Дата та час: 2018-02-22 18:59:16
Погода