23 | 02 | 2018
Про факультет
Кафедри
Навчальна робота
Наукова робота
Студенту
Абітурієнту
Вхід/Реєстрація

Загальна інформація

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

Кафедра матеріалознавства і новітніх технологій (до 1999 року кафедра металофізики) створена 1995 р. Завідує кафедрою лауреат державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор Остафійчук Богдан Костянтинович.

При кафедрі успішно діє створена в 1982р. науково-дослідна лабораторія фізики магнітних плівок НАН України і МОН України (науковий керівник проф. Остафійчук Б.К.), яка має статус "національного надбання".

Загалом на кафедрі працюють 7 докторів і 9 кандидатів фізико-математичних наук.

Студенти під керівництвом науковців кафедри приймають участь у 5 студентських наукових проблемних групах та 3 наукових семінарах, в яких виховуються майбутні аспіранти. Сьогодні навчаються 12 аспірантів і 1 докторант - випускників кафедри.

Кафедра забезпечує освітньо-професійні програми за напрямками підготовки "Наноматеріали" на спеціальності "Фізика і астрономія" і "Новітні матеріали електронної техніки" на спеціальності "Прикладна фізика та наноматеріали". Випускники отримують кваліфікацію за двома рівнями:

  • бакалавр
  • магістр

Форма навчання -денна.

На кафедрі діє докторантура (термін навчання - 2 роки) та аспірантура (термін навчання - 4 роки) за спеціальностями:

104 - фізика і астрономія;

105 - прикладна фізика і наноматеріали;

 

Функціонує спеціалізована вчена рада Д 20.051.06 по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата фізико-математичних наук.

 

Зв’язки кафедри з іншими навчальними закладами.

 Кафедра матеріалознавства і новітніх технологій за час своєї діяльності в тій чи іншій форму співпрацює з іншими навчальними закладами міста та країни.

Співпраця кафедри з НАН України здійснюється через спільну з Інсти­тутом мета­ло­фі­зики НАН України наукову лабораторію „Фізика магнітних плівок” та в рамках науково-дослідних тем. Результати науково-дослідної та методичної роботи лабораторії, досвід її працівників в розвитку міжнародних наукових контактів стали ключовими перевагами при про­ве­денні оцінки нау­ко­вої роботи вчених Прикарпатського національного уніве­р­си­те­ту не­за­леж­ними експертами програми «Співробітництво в науково-технічних дослі­дже­н­­нях та освіті» (СНТДО), Фонду цивільних досліджень та розвитку США, в результаті чого в 2009 році в рамках проекту CR-08-05 на базі Фізико-тех­ніч­ного фа­куль­те­ту При­кар­патського національного університету імені Василя Сте­фаника та Ла­бо­ра­то­рії гама-резонансної спектро­скопії з аналізом елек­тро­нів конверсії, гама і рент­ге­нів­ського ви­про­мінювання було створено науково-освітній центр (НОЦ) енерго­ефек­тив­них тех­но­ло­гій, основною метою якого стали фундаментальні та прикладні досліджен­ня фун­к­ціо­наль­них матеріалів для джерел і накопичувачів електричної енергії.

В рамках роботи центру роз­ширенні наукові контакти Лабораторії та організація коо­пе­ра­тивних зв’язків з нау­ков­ця­ми та дослідницькими групами США, Канади, Австралії, Іспанії, які працюють з ви­ко­рис­танням методик гамма-резонансної спектроскопії. Роз­вивається практика укладання угод про співробітництво та обмін нау­ко­вою інфор­ма­цією, в рамках міжнародних програм ІNTAS, TAСIS, CRDF, CORDIS з ви­ко­рис­тан­ням результатів, отриманих в Лабораторії; перед­ба­чається організація взаємного ста­жу­вання молодих вчених і студентів.

 Випускники спеціальності "Фізика" накопичені знання можуть застосувати в галузі фізики фундаментальних та прикладних досліджень, природничих і технічних наук; математичному моделюванні процесів у природничих, технічних і біомедичних системах; для розробки апаратури та методик дослідження фізичних процесів і явищ; викладання фізики та споріднених дисциплін у навчальних закладах будь-якого рівня акредетації: школи, ліцеї, гімназії, університети; робота в науково-дослідних інститутах, дослідно-конструкторських бюро і лабораторіях; організація і керівництво науковими дослідженнями, комерційне матеріалознавство.

Пошук
Наша гордість
Facebook

Фізико-технічний факультет ПНУ

Хто зараз на сайті

На сайті 62 гостей та відсутні користувачі

Лічильник відвідувань
684394
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого
Всього
381
637
2811
16061
684394

Ваша IP: 54.196.145.24
Дата та час: 2018-02-23 14:35:11
Погода