12 | 12 | 2017

Спеціалізовані Вчені ради

 

Спеціалізована вчена рада  Д 20.051.06

 

Доцільність функціонування спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06 була пов’язана з необхідністю підготовки висококваліфікованих спеціалістів для наукових і навчальних закладів західного регіону, зокрема і ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», в якому впродовж багатьох років успішно розвивається науковий напрям фізика і хімія поверхні. Тут створені наукові школи: 1) Фізика, хімія та технологія тонких плівок; 2) Наномасштабні, нанопористі функціональні матеріали для пристроїв генерування, накопичення і перетворення енергії.

При нашому університеті функціонує аспірантура та докторантура зі спеціальності 01.04.18 – фізика і хімія поверхні (наказ № 1607 від 21 листопада 2013 р.). На базі спеціальностей фізичного, хімічного та технологічного профілів університету створено Фізико-хімічний інститут, основним науковим напрямком якого є дослідження з фізики, хімії і технології напівпровідників, та спільна з Інститутом металофізики НАН України науково-дослідна лабораторія, в якій досліджуються можливості використання нанопористих і наноструктурних матеріалів у пристроях генерування, накопичення та перетворення електричної енергії. На базі фізико-технічного факультету видається періодичний науковий журнал «Фізика і хімія твердого тіла», який рішенням ВАК України №2-05/9 від 14.11.2001 р. та № 1-05/4 від 26.05.2010 визнаний фаховим виданням із фізико-математичних, хімічних та технічних наук. Журнал входить до науко метричної бази Index Сореrnicus.

В університеті ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів для Західного регіону та всієї України за напрямками «Фізика», «Прикладна фізика», «Хімія». Для цього створена чітка структура фізичних та хімічних кафедр, навчальних та науково-дослідних лабораторій.

Тому наказом МОН України від 11.07.2017 № 996 спеціалізованій вченій раді Д 20.051.06 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» надано право на період з 11 липня 2017 до 11 липня 2019 р. проводити захисти докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 01.04.18 – фізика і хімія поверхні.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06

Голова спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06

доктор член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Остафійчук Богдан Костянтинович, завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06

доктор фізико-математичних наук, професор Будзуляк Іван Михайлович, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06

доктор фізико-математичних наук, доцент Яблонь Любов Степанівна, професор кафедри теоретичної і експериментальної фізики ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06:

 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Галій Павло Васильович, професор кафедри фізики напівпровідників Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Гасюк Іван Михайлович, декан фізико-технічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Коцюбинський Володимир Олегович, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • Ø доктор хімічних наук, професор Лобанов Віктор Васильович, завідувач відділу квантової хімії і фізико-хімії насистем Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
 • Ø доктор хімічних наук, професор Миронюк Іван Федорович, завідувач кафедри органічної та аналітичної хімії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Мудрий Степан Іванович, завідувач кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Пилипів Володимир Михайлович, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Рувінський Марк Аунович, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Салій Ярослав Петрович, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Семчук Олександр Юрійович, провідний науковий співробітник відділу теорії наноструктурних систем Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Стасюк Зиновій Васильович, завідувач кафедри фізичної та біомедичної електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, доцент Яремій Іван Петрович, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

За попередню каденцію функціонування спецради було проведено 28 засідань, на яких проведено захист 4 докторських дисертацій та 21 кандидатської дисертації:

 • Ø докторських дисертацій:
 • Комана Богдана Петровича «Закономірності міжфазової взаємодії у приповерхневих шарах структур на основі Si та CdxHg1-xTe»;
 • Рачія Богдана Івановича «Отримання та фізико-хімічні властивості нанопористого вуглецю для електрохімічних систем накопичення заряду»;
 • Яблонь Любові Степанівни «Механізми ємнісного та фарадеївського накопичення і перетворення енергії в низькорозмірних структурах»;
 • Ільницького Романа Васильовича «Інтеркаляційне струмоутворення у модифікованих нанодисперсних системах TiO2, TiO2/С»;
  • Ø кандидатських дисертацій:
  • Гуменюк Любові Михайлівни «Структура, фізичні та електрохімічні властивості нанодисперсного ТіО2, легованого ніобієм і цирконієм»;
  • Морушко Ольги Василівни «Формування, фізичні та електрохімічні властивості термічно і лазерно модифікованих нанокомпозитів TiO2/C i TiS2/C»;
  • Чав’яка Івана Ігоровича «Процеси росту, структура та явища переносу у парофазних наноконденсатах станум телуриду»;
  • Токарєва Станіслава Вікторовича «Нанокристали CdS в органічних матрицях: синтез, структура, властивості»;
  • Кузишина Мирослава Мироновича «Псевдоємнісне накопичення електричної енергії в електрохімічних системах на основі нанопористого вуглецю»;
  • Бойчука Андрія Михайловича «Структура, електрофізичні та інтеркаляційні властивості шпінельних систем LiMn2-xFexO4 різної морфології»;
  • Колковського Павла Ігоровича «Отримання, структура та електрохімічні властивості нанодисперсного фториду заліза»;
  • Сташка Назара Васильовича «Синтез, структура та фізико-хімічні властивості полікристалічного залізо-ітрієвого гранату»;
  • Куровець Валентини Василівни «Кристалічна та магнітна мікроструктури епітаксійних плівок ферит-гранатів, імплантованих іонами гелію»;
  • Складанюк Марії Богданівни «Фізико-хімія металізації поверхонь та трибологічні властивості високодисперсних карбонізованих вуглецевих волокон, отриманих за хемо-механо-активаційною технологією»;
  • Бучковської Марії Дмитрівни «Металічний характер провідності в післяперколяційній ділянці товщин ультратонких плівок металів з кубічною кристалічною ґраткою»;
  • Груб’яка Андрія Богдановича «Синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсного магеміту»;
  • Ващинського Віталія Михайловича «Електрохімічні та сорбційні властивості активованого вуглецю, одержаного із рослинної сировини»;
  • Шийко Людмили Олександрівни «Cинтез, структура та електрохімічні властивості дублетно-ієрархічних матриць вуглець – сульфіди та оксиди металів»;
  • Мізілевської Марини Григорівни «Синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсного композиту анатаз / брукіт»;
  • Кудрика Романа Ярославовича «Електронні властивості тонкоплівкових нанорозмірних омічних та бар’єрних контактів до широкозонних напівпровідників GaN та SiC»;
  • Збіглей Любові Зіновіївни «Фізико-хімічні властивості нанокомпозитів фториди заліза / вуглець»;
  • Хемій Ольги Михайлівни «Синтез, структура та фізико-хімічні властивості нанокомпозитів вуглець / сульфід молібдену, гідроксид нікелю»;
  • Бойчук Тетяни Ярославівни «Механізми накопичення заряду в гібридних електрохімічних системах нанопористий вуглець / шпінелевмісні системи Li-Mn-Fe-O»;
  • Яровця Ігоря Романовича «Особливості наносистем на основі халькогенідних напівпровідників з природними наноструктурованими матри­ця­ми»;
  • Гаврилюха Василя Мироновича «Структура та електронні властивості нанорозмірних плівок металів з кубічною кристалічною ґраткою».

Подано до захисту кандидатські дисертації:

З питань подання до розгляду документів на здобуття вчених звань доктора (кандидата) фізико-математичних наук просимо звертатись до вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06 Яблонь Любові Степанівни (тел. 0682340817, E-mail: yablon_lyubov@ukr.net).

Нормативні документи:

1. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

2. Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня.

3. Перелік документів атестаційної справи, які зберігаються в спеціалізованій вченій раді.

4. Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук, яка подається до МОНУ.

5. Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук, яка подається до МОНУ.

6. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів.

 

 

Пошук
Наша гордість
Facebook

Фізико-технічний факультет ПНУ

Хто зараз на сайті

На сайті 5 гостей та відсутні користувачі

Лічильник відвідувань
650005
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого
Всього
23
441
781
12994
650005

Ваша IP: 54.234.255.29
Дата та час: 2017-12-12 02:47:03
Погода